Obróbka mechaniczna – Porady

Ogólna charakterystyka procesu elektrolitycznego osadzania metali i znaczenie właściwego doboru powłok:

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania metody elektrolitycznego osadzania metali w porównaniu z innymi metodami należą:

 • duża równomierność otrzymywanych powłok,
 • możliwość otrzymywania powłok o żądanej grubości (w stosunkowo szerokim zakresie),
 • niska temperatura pracy kąpieli (nie przekraczająca temperatury wrzenia wody),
 • stosunkowo mała porowatość otrzymywanych powłok,
 • duża czystość nakładanych powłok,
 • możliwość ścisłej kontroli przebiegu procesu osadzania,
 • małe straty osadzanego metalu,
 • możliwość osadzania wielu metali i stopów jako powłok jedno- i wielowarstwowych,
 • możliwość otrzymywania powłok o różnych twardościach i o różnej odporności korozyjnej w zależności od środowiska, w którym mają być użytkowane,
 • dobra przyczepność powłok,
 • duża szybkość nakładania powłok,
 • możliwość automatyzacji procesu nakładania powłok.

W poszczególnych przypadkach zastosowań procesu elektrolitycznego osadzania metali jedna lub więcej z wymienionych korzyści uzasadnia często wyższość tej metody nad innymi metodami nakładania powłok metalowych. Procesy elektrolitycznego nakładania metali nadają się do stosowania wówczas, gdy chodzi o uzyskanie powłok czystych, jedno- lub wielowarstwowych, raczej o niedużych dokładnie regulowanych grubościach, najczęściej nie przekraczających kilkudziesięciu mikrometrów, na stosunkowo małych powierzchniach.

Do właściwego zastosowania danego rodzaju powłoki galwanicznej w określonych warunkach użytkowania konieczna jest dokładna znajomość wielu ściśle ze sobą powiązanych czynników. Czynniki te wynikają zarówno z charakterystyki środowiska korozyjnego, w którym mają być użytkowane wyroby pokryte powłokami galwanicznymi, jak i z własności metalu powłoki i metalu podłoża. Bez dokładnej znajomości tych czynników oraz czynników ekonomicznych, związanych z kosztami nakładania powłok, niemożliwe jest projektowanie produkcji jakichkolwiek wyrobów, których powierzchnie mają być pokrywane powłokami galwanicznymi.

Właściwy dobór powłoki decyduje o możliwości nałożenia jej przy najniższych kosztach produkcji, z równoczesnym zapewnieniem wymaganej jakości oraz przewidywanego okresu użytkowania wyrobów.

Odpowiednio dobrane i właściwie wykonane powłoki galwaniczne przyczyniają się do ogólnej poprawy jakości wyrobów, ich właściwego i niezawodnego funkcjonowania oraz do przedłużenia czasu ich użytkowania.

W wielu przypadkach wprowadzenie pewnych dodatkowych operacji w procesach elektrolitycznego osadzania metali pociąga za sobą (u producenta) pewną podwyżkę kosztów produkcji (przeważnie stosunkowo nieznaczną), niemniej jednak daje w ostatecznym wyniku znaczne efekty ekonomiczne, odczuwalne dopiero przez użytkownika.